Team


Join us on our journey.

Fun Fact: JTutor team consists of >102 hard working individuals.

Executive Directors

Nodoka Shibasaki

Haruka Oyama

Ayush Shetty

Clara Mori

Nina Chen

Tutors

**全てチューターの方々の了承のもと掲示しています

Atsushi Song

Emi Hei

Riko Hatanaka

Ayumu Shindai

Hiroki Yamaguchi

Lily Navarro

Ikumi Suzuki

Hirokazu Hamana

Shiho Amster

Hiroto Kuwata

Ryuuya Yasunaga

Sakurako Ikuta

Emiri Hunt

Karen Asakawa

Yuto Sadamura

Sota Tsurumi

Mei Kusuyama

Shin Toki

Yuta Tokusei

Koharu Miyoshi

Elena Kobayashi

Sara Shozaki

Fiona Graham

Aleksandr Naganov
Momoka Yanagisawa

Mayu Nakazato

Asako Kazunaga

Anna Stine-Uchino

Noah Saitou

Kosuta Kanchi

Misaki Aman

Ayush Shetty

Kumika Nakai

Haruto Suzuki

Jasmine Villarie

Ria Eda

Lina Fujii

Clara Mori

Christina Hoffman

Emily Rambo

Kiera Huang

Yuta Kammer

Maya Darski

Tomoki Urata

Chelsea Kehoe

Shiho Yanagawa

Naomi Aramaki

Erica Enrile

Kent Ikuta

Founders

Elina Morishita

Hana Toyama

Hinako Takamatsu